Omavalvontasuunnitelma

SISÄLTÖ

1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

3. RISKIENHALLINTA

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

7. ASIAKASTURVALLISUUS

8. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

9. SOSIAALIASIAMIEHEN YHTEYSTIEDOT

Kiiltokoti puhelin 044-239 6652
Varuskunta rak 5 D 19 sähköposti kiiltokoti@gmail.com
04300 kotisivut www.kiiltokoti.fi
Tuusula
Y-Tunnus 2909569-9

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Yksityinen palveluntuottaja: Kiiltokoti, Varuskunta rak 5 D 19, 04300 Tuusula,
Y-Tunnus: 2909569-9 Palvelumuoto: Kotisiivous
Yhteystiedot: Kari Kunnari, puhelin 044-239 6652,
kiiltokoti@gmail.com
Aluehallintoviraston ja kaupungin myöntämä lupa:
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti 2021.
Tuusulan, Vantaan ja Järvenpään tukipalvelujen tuottajarekisterissä 2021.

2.TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PERIAATTEET
Toimintakyvyn laskiessa, esimerkiksi iän tai kehitysvamman vuoksi, on oikeus saada
yksityisensosiaalihuollon arvonlisäverottomia palveluita. Palveluihin kuuluu myös siivouspalvelu,
jota yrityksemme tarjoaa. Jokaiselle asiakkaalle tehdään siivoussopimus ja työohje. Työohjeessa
otamme huomioon asiakkaan ja läheisten toiveet. Kohteissa käy aina samat siivoojat, jotta käynti
olisi asiakkaalle tuttua ja turvallista.
Olemme luotettavia, kunnioitamme asiakkaan yksityisyyttä ja panostamme työnlaatuun.

3.RISKIENHALLINTA
Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään arviokäynti, jossa käydään läpi siivouspalvelun tavoitteet,
asiakkaan toiveet, työlista ja siivoussopimus. Muutoksista tiedotetaan aina henkilökohtaisesti.
Riskien tunnistaminen toteutetaan henkilökunnan yhteistyönä. Työ toteutetaan järjestelmällisesti
niin, etteivät työvälineet aiheuta kompastumisvaaraa asiakkaalle tai työntekijälle. Jokaisentyöntekijän on ilmoitettava työnjohdolle havaitut riskit, poikkeamat sekä vaaratilanteet.
Henkilökunta ei saa kiivetä liian korkealle. Siivoustyöt tulee suorittaa turvallisesti aiheuttamatta
vaaratilanteita kenellekään.
Havaitut epäkohdat ja laatupoikkeamat käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi ja ne korjataan
mahdollisimman pikaisesti. Asiakkaan tulee ilmoittaa, jos asunnossa on jo valmiiksi viallisia
esineitä, jotka saattavat hajota, jos niitä siirretään.
Kaikki läheltä piti-tilanteet käydään läpi asiakkaan/omaisten kanssa. Lisäksi mietitään aina miten
jatkossa vastaavat tapahtumat voidaan ehkäistä. Tilanteen sattuessa tapahtunut dokumentoidaan
kirjallisesti ja mietitään yhdessä, miten epäkohta/riski saadaan poistettua, ja miten toimintaa
voidaan muuttaa niin, että se ei enää uusiudu.

4.OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnitteluun on osallistunut yrityksen vastaavat: Kari Kunnari ja Maija Kunnari
p.044-239 6652. Päivitämme omavalvontasuunnitelmaa säännöllisin väliajoin. Vähintään kerran
vuodessa. Suunnitelman voi nähdä nettisivuillamme: www.kiiltokoti.fi.
5.ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Käymme asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa läpi asiakkaan palvelutarpeen ja täytämme
yhdessä työlistan, jotta kaikki toivotut työt tulee tehtyä. Sopimus tehdään aina kirjallisesti kahtena
kappaleena ja sitä päivitetään tarvittaessa. Työntekijät perehdytetään huolellisesti työtehtäviinsä ja
palvelunlaadun takaamiseksi tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä.
Kiiltokoti kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, toimii eettisten periaatteiden mukaisesti ja noudattaa
vaitiolovelvollisuutta. Asiakkaiden luona käy samat siistijät, joista toinen on johtoryhmän jäsen.
Kiiltokoti on aina ajantasalla asiakkaiden palvelukäynneistä ja pyrimme kehittämään jatkuvasti
palvelutoimintaamme.
Mikäli asiakas on tyytymätön palvelunlaatuun, niin palautteen voi antaa heti johtoryhmän jäsenelle
siivouksen yhteydessä tai laittaa sähköpostia osoitteeseen kiiltokoti@gmail.com. Asia käsitellään
heti henkilökunnan kanssa ja palautteen myötä kehitämme toimintatapaamme. Haluamme säilyttää
luottamuksen ja hyvän asiakassuhteen.

6.PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Siivoustyön laadusta vastaavat siivoustyön johtohenkilöt: Kari Kunnari ja Maija Kunnari p.044-2396652. Kiiltokoti käyttää aina puhtaita työvälineitä. Otamme huomioon asiakkaan tarpeet ja olemme
joustavia, mikäli asiakas haluaa käytettävän omia siivousvälineitään tai
allergiaystävällisiäpesuaineita. Poikkeusaikana olemme lisänneet desinfioivan pesuaineen ja
kasvomaskien käyttöä.
Kukaan työntekijöistä ei tule sairaana töihin. Jokainen huolehtii siitä, että yllään on siistit työasut ja
pitkät hiukset sidottuina. Mikäli näin ei ole, niin työnjohto puuttuu asiaan välittömästi.
Siivouksen lisäksi asiakas saa sosiaalista kanssakäymistä. Pitkä asiakassuhde takaa tuttujen
siistijöiden säännöllisen vierailun.

7.ASIAKASTURVALLISUUS
Asiakkaiden luona vieraillessa huolehdimme turvallisuudesta niin, ettei työvälineet aiheuta
kompastumisvaaraa, ja että työvälineet/työasut ovat aina siistit. Lähtiessä varmistamme, että ovet
menevät lukkoon. Asiakkaiden avaimet säilytämme hyvässä tallessa.
Jos asiakas saa äkillisen sairaskohtauksen, niin soitamme välittömästi hätäkeskukseen, sitten
olemme yhteydessä omaisiin. Jos havaitsemme asiakkaan, jolla ei ole omaisia, joutuneen kaltoin
kohdelluksi/toimintakyky on heikentynyt, niin otamme yhteyttä asiakkaan oman kunnan
seniorineuvontaan tai vammaisneuvontaan ja kerromme huolemme sinne. Siistijöiden säännöllinen
vierailu lisää asiakkaiden ja omaisten turvaa.

8.ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
Työntekijät kulkevat vastuuhenkilöiden kanssa, joten asiakastyön kirjaamisesta vastaa
vastuuhenkilö.
Työntekijöitä muistutetaan vaitiolovelvollisuudesta, joka lukee myös sopimuksessa.
Vastuuhenkilöinä toimii Kari Kunnari ja Maija Kunnari p. 044-239 6652.
Asiakkaiden henkilötiedot ovat suojattuja. Vain esimiehillä on lupa käsitellä niitä.

Tuusulassa 20.1.2021.
Kari Kunnari
Toimitusjohtaja

sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

(Vantaa Miikkael Liukkonen, p. 09 8392 2537, Asematie 10A, 01300 Vantaa).

Tuusulan kunnan, Keravan kaupungin sekä Järvenpään kaupungin sosiaaliasiamies : Sosiaaliasiamies Clarissa Peura ja Riikka Kainulainen, p. 040 027 7087 maanantai klo 12.00-15.00
tiistai - torstai klo 9.00-12.00

Postiosoite:
Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista

Haapaniemenkatu 4, PL 5, 00531 Helsinki Puh. 010 19 4700 Fax 09 876 4398Sähköposti posti@kuluttajavirasto.fi